EvoBus ČR,s.r.o.,závod Holýšov
Obec Lom u Tachova
Obec Chotěšov
Obec Blatnice
Obec Cebiv
Obec Benešovice
Obec Heřmanova Huť
Obec Horní Kozolupy
Obec Tlučná
Obec Kostelec
Obec Hošťka
Obec Úherce
Město Stříbro
Obec Záchlumí
Obec Staré Sedliště
Město Kladruby
Obec Lisov
STOLFIG,s.r.o. Chotěšov
Obec Otěšice
Město Dobřany
Město Nýřany
Město Černošín
Město Přimda
Obec Kočov
Obec Lochousice
Obec Česká Kubice
Obec Brod nad Tichou
Obec Ctiboř
Obec Broumov
Obec Halže
Obec Chodský Újezd
Obec Rozvadov
Obec Třemešné
Obec Sytno
Obec Zbůch
Obec Líně
Obec Velký Malahov
Obec Horní Kamenice
Obec Vejprnice
Město Staňkov
Obec Staré Sedlo
Město Tachov
Obec Merklín
Město Holýšov
Obec Vranov
Obec Kotovice
Obec Líšiná
Město Stod
Obec Ves Touškov

Postup pro podávání a vyřizování stížností

Vážení pacienti / návštěvníci webu,

posláním Stodské nemocnice je péče o zdraví Vaše a Vašich blízkých. K tomu využíváme všech svých odborných lékařských a ošetřovatelských znalostí a legislativních možností. Naším cílem je, abyste s léčebným procesem i případným pobytem v nemocnici byli spokojeni. Pokud by tomu tak ani přes naši maximální snahu nebylo, je Vašim právem dle zákona o zdravotních službách č. 372/2011 Sb. podat proti postupu při poskytování zdravotnických služeb nebo proti souvisejícím činnostem odůvodněnou stížnost a to níže popsaným způsobem. Úplné znění směrnice Postup při podávání a vyřizování stížností ke stažení níže.  

Kdo může podávat stížnost?

Stížnost může podat...

 • pacient,
 • zákonný zástupce pacienta,
 • osoba blízká v případě, že pacient tak nemůže učinit s ohledem na svůj zdravotní stav nebo pokud zemřel,
 • osoba zmocněná pacientem.

Pokud se neprokáže stěžovatel, bude stížnost považována za anonymní

Jak lze stížnost podat?

Stížnost je možno podat...

 • ústně osobně u vedoucího pracovníka příslušného pracoviště nebo v sekretariátu ředitele v pracovní dny od 6:00 do 14:30 hod. 
 • ústně telefonicky u vedoucího pracovníka příslušného pracoviště nebo manažera řízení kvality (kontakty)
 • písemně poštou zaslanou na adresu nemocnice - Stodská nemocnice, Hradecká 600, 333 01 Stod,
 • písemně osobním doručením do sekretariátu ředitele v pracovních dnech od 6:00 do 14:30 nebo na recepci nemocnice,
 • písemně emailem na adresu info@nemocnice-stod.cz,
 • písemně datovou schránkou na adresu b3yggnn.

Ústní podání telefonicky / osobně je vhodné pro vysvětlení okamžitě vzniklé situace. Pokud není věc takto vyřešena, je třeba podat stížnost písemně. Ústně lze dojednat následný postup podání stížnosti.

Při podání stížnosti písemně osobním doručením potvrdí přijímající na žádost podávajícího na předloženou kopii (stejnopis) stížnosti její přijetí. Pokud požádá podávající osoba o vyhotovení kopie a její potvrzení, pak je její vyhotovení zpoplatněno dle aktuálního ceníku.

Náležitosti písemné stížnosti

Z podané písemné stížnosti musí být patrno...

 • jméno a příjmení stěžovatele,
 • kontaktní adresa stěžovatele,
 • předmět stížnosti (vylíčení skutkových okolností, které jsou podnětem k podání stížnosti),
 • datum a podpis stěžovatele.

Anonymní stížnost je vyřizována v souladu s ustanoveními příslušné směrnice, neužijí se pouze ta ustanovení, u nichž to povaha věci nedovolí.

Vyřizování stížnosti

Při vyřizování stížností je postupováno přiměřeně ve smyslu ustanovení Správního řádu.

 • Stížnosti jsou vyřizovány na základě řádného prošetření. Dle povahy stížnosti určí manažer řízení kvality zaměstnance odpovědného za její vyřízení. Osoby, na které je stížnost podávána, mají právo se ke stížnosti vyjádřit, nemohou jí ale vyřizovat.
 • Je-li to s ohledem na charakter stížnosti vhodné, je stěžovateli navrhnuto ústní projednání stížnosti. Koná-li se v rámci vyřizování stížnosti ústní jednání, pořizuje se zápis, který obsahuje základní údaje o osobách zúčastněných na jednání, označení předmětu jednání, popis průběhu jednání a přijaté závěry včetně podpisů zúčastněných osob. Odmítne-li někdo podpis nebo nesouhlasí-li s obsahem zápisu, poznamená se v zápisu i tato skutečnost. Tento zápis je pak součástí dokumentace stížnosti.
 • Stížnost se považuje za vyřízenou, jakmile byl stěžovatel písemně vyrozuměn o jejím prošetření - následující možnosti:
  a) byla navržena opatření potřebná k odstranění závadného stavu,
  b) závadný stav byl odstraněn,
  c) byla stížnost shledána neoprávněnou,
  d) byla postoupena jinému orgánu či odložena pro nemožnost řešení.
 • V případě anonymní stížnosti se zpráva o vyřízení stížnosti pouze založí do spisu a u způsobu vyřízení je uvedeno, že nebylo možno odpovědět "stěžovatel neznámý".
 • V případě opakovaného podání stížnosti se prověřuje, zda podání obsahuje nové skutečnosti. Pokud tomu tak není, je stěžovateli oznámeno, že nebyly shledány důvody se stížností opakovaně zabývat.
 • Pokud osoba, která podala stížnost, s jejím vyřízením nesouhlasí, může podat stížnost Krajskému úřadu Plzeňského kraje, Odbor zdravotnictví (je nutno uvést důvody nesouhlasu s vyřízením stížnosti).

Lhůta pro vyřízení stížnosti

Stížnost je vyřízena do 30 dnů ode dne jejího obdržení. Tato lhůta může být odůvodněně prodloužena o dalších 30 dnů. Za den podání stížnosti se považuje datum razítka podatelny Stodské nemocnice nebo datum převzetí stížnosti.

Jedná-li se o stížnost, k jejímuž vyřízení je Stodská nemocnice nepříslušná, je povinna ji do 5 dnů ode dne jejího obdržení prokazatelně postoupit věcně příslušnému subjektu. O postoupení stížnosti a prodloužení lhůty je stěžovatel informován (zpravidla písemně, pokud udá emailovou adresu, je možno ji zaslat i elektronicky).


    Pro veřejnost > Podávání a vyřizování stížností


Stodská nemocnice a.s.
Hradecká 600, 333 00 Stod
IČ: 263 61 086, DIČ: CZ26361086

Stodská nemocnice a.s. © 2019
Webdesign Estetica online s.r.o.